Regulamin serwisu

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z rozporządzeniem został poprawiony regulamin strony internetowej.

 

 

Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PORTALU „Miejscowosci.otam.pl”

 

SPIS TREŚCI

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§. 2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 4 REJESTRACJA, ZAWARCIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§. 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§. 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§. 8. PRAWA AUTORSKIE

§. 9 REKLAMACJE

§. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Portalu internetowego „miejscowosci.otam.pl” dostępnego pod adresem internetowym http://www.miejscowosci.otam.pl/

2.      Operator Portalu Internetowego „Miejscowosci.otam.pl” świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

3.      Definicje:

a.      Portal – Portal internetowy „Miejscowosci.otam.pl” dostępny pod adresem internetowym http://www.miejscowosci.otam.pl,

b.     Operator Portalu/Usługodawca – e-mail: miejscowosci@otam.pl

c.      Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawą, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

d.     Ogłoszeniodawca  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawą, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

e.      Usługobiorca – oznacza zarówno Użytkownika jak i Ogłoszeniodawcę.

f.      Ogłoszenie – treść dotycząca oferty lub informacji turystycznej  mająca na celu promocję danego regionu.

g.     Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

h.     Konto Ogłoszeniodawcy – miejsce w Portalu dostępne dla Ogłoszeniodawców po wprowadzeniu adresu e-mail  i hasła, umożliwiające m.in. zamieszczanie i modyfikowanie ogłoszenia, modyfikowanie danych przekazanych do Portalu, itp. 

i.       Cookiesniewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

§. 2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.      Operator Portalu świadczy nieodpłatnie usługi polegające na opublikowaniu Ogłoszenia na stronach Portalu „Miejscowosci.otam.pl” a także wyrażania opinii Użytkowników dotyczących Ogłoszeń.

2.      Ogłoszenie może zamieścić zarejestrowany Ogłoszeniodawca po zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 4.  

3.      Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

a.       Tyb obiektu;  

b.      Nazwa miejscowości;

c.       Kod pocztowy

d.   Dokładny adres;

e.   Miejscowość;

f.    Województwo;

g.   Telefon;

h.   E-mail;

4.      Ogłoszenie może także zawierać zdjęcia, filmy, itp. treści.

5.      Ogłoszenia publikowane w portalu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ogłoszenia, jeżeli to wynika z ich treści, mogą stanowić jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

6.      Ogłoszenia publikowane w Portalu są kierowane do Użytkowników, którzy korzystają z Portalu. Użytkownicy mogą zamieszczać swoje opinie odnoszące się do Ogłoszeń. Przeglądanie Ogłoszeń i zamieszczanie opinii nie wymaga rejestracji. Każdy Użytkownik korzystający z usług Portalu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

§. 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.      W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:

a.       Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b.      Włączoną obsługę Java Script,

c.       Włączoną obsługę plików Cookies,

d.      Aktywny adres e-mail (dotyczy Ogłoszeniodawców).

2.        Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

3.      Warunkiem zamieszczenia Ogłoszenia jest uprzednie zarejestrowanie Ogłoszeniodawcy.

 

§. 4 REJESTRACJA, ZAWARCIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.    Zamieszczanie Ogłoszeń w Portalu wymaga zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Zawarcie umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dokonuje się poprzez rejestrację Ogłoszeniodawcy. Zakończenie rejestracji oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.    Ogłoszeniodawca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:

a.      Adres e-mail,

b.     Hasło do Konta Ogłoszeniodawcy,

c.      Imię i Nazwisko,

d.     Miejscowość,

e.  Płeć.

3.    Podanie danych, o których mowa w ust. 2 pkt c i d jest niezbędne dla przeprowadzenia weryfikacji Ogłoszeniodawcy.

4.    Podanie danych innych niż wymienione w ust. 2 jest dobrowolne.

5.    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany przez Ogłoszeniodawcę adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Ogłoszeniodawcy i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6.    Konto Ogłoszeniodawcy może być przypisane do jednej osoby. Ogłoszeniodawca może utworzyć więcej Kont Ogłoszeniodawcy. Do rejestracji kolejnych Kont Ogłoszeniodawcy stosuje się odpowiednio ust. 2-5 powyżej.

7.    Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a.      zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

b.     przystępuję do korzystania z Portalu dobrowolnie,

c.      spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Ogłoszeniodawcą,

d.     dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

e.      wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

f.      wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie moich danych osobowych przez Operatora Portalu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem,

g.     wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora Portalu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu.

8.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

9.    Ogłoszeniodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie to może zostać złożone poprzez usunięcie wszystkich Kont Ogłoszeniodawcy lub przesłanie treści oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail: miejscowosci@otam.pll . 

10.  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Ogłoszeniodawcy jeżeli Ogłoszeniodawca nie wykazywał aktywności w Portalu w ciągu 12 miesięcy  od ostatniej aktywności, w szczególności nie zamieścił żadnego ogłoszenia w tym czasie. 

11.  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Ogłoszeniodawcy w przypadku, gdy:

a.      cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Portalu,

b.     działalność Ogłoszeniodawcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c.      otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d.   uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Ogłoszeniodawcę o zamiarze usunięcia Konta Ogłoszeniodawcy lub usunięcia Ogłoszenia,

e.      Ogłoszeniodawca dopuszcza się przesyłania niezamówionych

acji handlowych,

f.      Ogłoszeniodawca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g.     Ogłoszeniodawca nie spełnia lub przestał spełniać warunki, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt d.

h.   treść Ogłoszenia zamieszczonego przez Użytkownika narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, normy moralne lub prawa osób trzecich w tym prawa autorskie.

12.  Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Ogłoszeniodawcy adres e-mail.

13.  Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Ogłoszeniodawcy dostępu do Konta Ogłoszeniodawcy oraz jego usunięciem.

14.  Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 11 wynosi 7 dni.

 

§. 5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1.      Operator Portalu dołoży wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi świadczone za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2.  Operator Portalu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Ogłoszeniodawcy w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług.

3.      Ogłoszeniodawca jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas w rejestracji dane, jeżeli uległy zmianie.

4.      W przypadku, gdy treść Ogłoszenia stanie się nieaktualna Ogłoszeniodawca zobowiązany jest, odpowiednio do sytuacji, do niezwłocznego usunięcia lub zaktualizowania Ogłoszenia.

5.      Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Ogłoszeniodawcy w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

6.      Ogłoszeniodawca ma obowiązek podawać w ogłoszeniu rzetelne i zgodne z prawdą informacje. Zamieszczony opis, dane i zdjęcia nie powinny wprowadzać w błąd Użytkowników oraz powinny być zgodne z Regulaminem i przepisami prawa.

7.      W Ogłoszeniu zabrania się zamieszczania treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności następujących zawartości:

a.      treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,

b.     obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,

c.      naruszające przepisy ustawy o ochronie danych osobowych,

d.     zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.

8.      Postanowienie ust. 7 ma odpowiednie zastosowanie do treści opinii Użytkowników.

9.     Ogłoszenie nie może zawierać słów kluczowych nie związanych z jego treścią, a mających wpływ na wyniki wyszukiwarek.

10.  Zabrania się zamieszczania w ogłoszeniu odnośników do innych stron internetowych.

11.  W ogłoszenia zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.

12.  Nie można stosować elementów języka HTML służących do:

a.      wczytywania i osadzania innych stron,

b.     używania plików „cookie”,

c.      tworzenia formularzy.

12.  Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron Portalu „Miejscowosci.otam.pl” np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu.

 

§. 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność i zgodność z prawem Ogłoszeń i opinii Użytkowników zamieszczanych w Portalu. Operator Portalu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

2.      Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność, odpowiednio, za zamieszczane Ogłoszenia i opinie, a w szczególności za:

a.      rzetelność i prawdziwość,

b.     skutki naruszenia praw autorskich do utworów,

c.      naruszenia praw osób trzecich w tym naruszenie dóbr osobistych,

3.    W przypadku wystąpienia z roszczeniami przeciwko Operatorowi Portalu przez podmioty trzecie z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Ogłoszeniodawca, w szczególności w zakresie wykorzystania utworów przekazanych przez Ogłoszeniodawcę do Portalu, Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności Operatora Portalu lub dołożenia wszelkich starań, aby Operator Portalu nie doznał z tego powodu uszczerbku, a także wstąpienia do postępowania cywilnego, administracyjnego lub sądowoadministracyjnego zamiast Operatora lub jako współuczestnik.

 §. 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

1.Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest administrator portalu miejscowosci.otam.pl, adres e-mail: miejscowosci@otam.pl
2. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem danych osobowych jest administrator portalu miejscowosci.otam.pl, adres e-mail: miejscowosci@otam.pl
3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
4. Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki
Podanie danych osobowych na stronie internetowej miejscowosci.otam.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w miejscowosci.otam.pl, to:  adres e-mail: miejscowosci@otam.pl
5. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej
6. Prawa użytkownika strony internetowej
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

§. 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Operator Portalu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2.      Usługobiorca wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu.

3.      Administratorem danych osobowych jest Operator Portalu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4.      Operator Portalu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a.      oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę,

b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

c.      informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

d.     informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

5.      Operator Portalu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Usługobiorcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.  Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Portalu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Ogłoszeniodawcy z Portalu oraz wypowiedzeniem umowy.

7.    Wraz z usunięciem Konta Ogłoszeniodawcy Operator Portalu usunie dane Ogłoszeniodawcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym ich przetwarzania. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas logowania i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby organów ścigania oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

§. 8. PRAWA AUTORSKIE

1.      Ogłoszeniodawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do przekazywanych do Portalu utworów w zakresie pozwalającym na wypełnienie poniższych zobowiązań.

2.      Ogłoszeniodawca udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawartych w Ogłoszeniach.

3.      Licencja obejmuje wykorzystanie utworów na następujących polach eksploatacji:

a.  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym na portalu miejscowosci.otam.pl dostępnym pod adresem http://miejscowosci.otam.pl oraz na portalu Otam.pl dostępnym pod adresem http://otam.pl.

4.     Operator Portalu nie może przenieść praw wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez pisemnej zgody Ogłoszeniodawcy.

 

§. 9 REKLAMACJE 

  1.  Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone:

    1. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: miejscowosci@otam.pl,

  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony poprzez e-mail wysłany na podany adres.

§. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

  2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Usługobiorcy zostaną powiadomieniu drogą mailową oraz poprzez informację na stronach Portalu z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

  3. Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2018.

 

above and select the language


www.gastronomia.otam.pl

www.gastronomia.otam.pl

www.kuchniana5.blox.pl